Bimen Şen

Bimen Şen

Bimen Şen'in asıl adı Bimen Dergazaryan'dır ve Ermeni asıllıdır;1873 yılında Bursa'da doğdu. Bir din adamı olan Gaspar Dergazaryan'ın dördüncü çocuğudur. Musikişinas bir aileden geldiği için sesinin güzelliği dikkatleri çekmiş, çocukluğunda kilisede ilahi okumaya başlamıştı.  

Daha on bir yaşında iken, bir münasebetle Bursa'ya gelen Hacı Arif Bey'e takdim edildi. Ona birkaç şarkı meşk ettiren ve sesini çok beğenen üstat, bu sanatta ilerlemesi için İstanbul'a gönderilmesini tavsiye etti. Ailesinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen, on dört yaşında iken ve bir kış günü İstanbul'un yolunu tuttu. Yanında bulunan para kısa sürede bitince açlık ve sefaletle karşı karşıya geldi. Kendi ifadesine göre onu bu durumdan yine açlık kurtardı. İş bulamayınca son bir çare olarak kiliseye başvurmuş ve ilahi okumuştu. Orada bulunan dindar bir Ermeni, sesini çok beğenerek himayesine aldı. banker olan bu şahsın yanında bir süre çalıştıktan sonra serbest ticarete başladı.

Böylece maddî durumu düzelen Bimen Efendi, bir yandan sarraflık yaparken; bir yandan da çevresini tanımaya çalıştı.

O dönemin ünlü musikişinaslarından Tamburî Cemil Bey, Neyzen Aziz Dede, Şevki Bey, Kanunî Hacı Ârif Bey, Rahmi Bey, Hanende Nedim Bey, Hacı Kirami Efendi ve özellikle Hacı Ârif Bey´den çok şeyler öğrendi. Yaşadığı sürece ünlü bir hanende olarak tanındı ve takdir edildi.Süleyman Nazif onun için şu beydi yazmıştır:

 “Ebedî nâzımıdır san´at-ı feryadımızın

Öperiz ağzını hep Bimen-i üstadımızın“  

Çok tanınmış bir ses sanatkârı olduğu halde gazinolarda çalışmadı. Eserleri fasıllarda çalınıp seslendirilmiş. Müzik camiasına kendisini kabul ettirmiştir.   

Bimen Şen, Selahattin Pınar ve Nubar Tekyay’la birlikte Atatürk’ün huzurunda müzik icra ediyorlardı. Sıra Bimen Bey’in “Yüzüm şen hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen” Kürdîlihicazkâr şarkısını icra etmeye gelmiş. Atatürk şarkıyı dinlemiş ve çok beğenmiş, Bimen Bey’e Bundan böyle senin soyadın ŞEN olsun” demiş. Ve böylece herkes onu Bimen Şen olarak tanımıştır.  

Yüzüm şen hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen

Dilim şen hem revim şen, hem serim şen, hem demim ruşen

Nasıl şen olmasın gönlüm, bu bez-mi iyş-ü işretde 

İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yar-ü ağyar şen   

Üstat nota bilmezdi. Bestelerinin önemli bölümünü Karnik Garmiryan notaya almıştır. Ara Garmiyan’nın babası, Karnik Garmiryan'ın, dostu Bimen Şen’i çok takdir ettiğini, çok sevdiğini ve şarkılarını notaya aldığını Ara Garmiyan şöyle anlatıyor:

“Bimen Şen, nota bilgisi olmadığından, her yeni şarkı bestelediğinde, bunu notaya geçirmesi için babama haber gönderirdi. Babam bu ziyareti pazar gününe denk getirir. Elmadağ yakınlarındaki bu eve bazen de beni de beraberinde götürürdü. Bimen Efendi eseri kısım kısım okur, babam da notaya dökerdi. Ünlü bestekâr, aydınlık yüzlü, şişmanca, yakışıklıydı.   Eşi Eleni her zaman bakımlı ve iyi giyimli, tam bir salon kadınıydı ve beni, arkadaşının oğlunu, çok iyi ağırlardı. Şarkının notaya alınması bittiğinde, Bimen Efendi, ‘Artık sen bir aranağme uydurursun Karnik,’ der ve memnuniyetle ayağa kalkardı.

Gerçekten de babam, şarkının başında, sonunda ve iki kıta arasında saz heyeti tarafından çalınan aranağmeleri uydurmada çok başarılıydı. Çoğu kez babam hemen oracıkta yazardı aranağmeyi, bu da Bimen Efendi’yi çok memnun ederdi. Bir süre sonra ziyaretlerimiz son buldu. Babamın anlattığına göre, Bimen Efendi nota yazmayı öğrenmişti ve artık şarkılarını kendisi notaya döküyordu..."  (Suat Yener, Şarkıların gözyaşları S: 82)  

Altı yüzü aşkın eserinin olduğunu, güzel şiirlerin kendisine bestekârlık ilhamı verdiğini, en güzel eserlerini yatakta ve gece yarıları uykudan uyanarak bestelediğini söyleyen Bimen Şen'in 220 şarkısının notasını Şamlı İskender yayınlamıştır. Musiki eserleri repertuarımızda 250 kadar eseri bulunuyor. (Dr. Nazmi Özalp , Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi C:2 S: 228, Yılmaz Öztuna, Müzik Ansiklopedik Sözlük C:2 S: 344)

Eserlerini fasıl düzeninde bestelemeye özen göstermiştir. Fasıl şarkılarının olmazsa olmaz usulleri Ağır Aksak, Sengin Semai ve Müsemmen üzerinde çalışmaları yoğundur. Fasıl hazırlığı yapan üstatların aranan bestekârı olmuştur. Hicaz makamında bestelediği Ağır Aksak şarkısı en güzel örneklerinden biridir. Güfte Avram Naum’a aittir.

Firkatin aldı bütün neşve-i tâb’ım bu gece

Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece

Taştı peymâne-i gam kalmadı şekvâya mecâl

Mihverinde dolaşır leşker-i endûh-i melâl

Hep senin aşkın ile böyle harâbım bu gece

Ayrılığın, bütün sevincimi öldürdü bu gece.

Ağlamaktan, yine zehroldu şarabım bu gece.

Gam kadehi taştı, şikâyete derman kalmadı.

Üzüntüm sonsuz bir büyüklüktedir. Hep senin aşkınla böyle harabım bu gece.

(Güftenin Osmanlı Türkçesi’yle yazılışı, “Fatma” ismine akrostiştir.)”

Sözlerini Ahmet Refik Altınay’ın yazdığı Segah Ağır Aksak şaheseri:

Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi

Bir kadehle mest ü bîtâb et dil-i viraneyi

Sine-i gül rengini aç da utandır lâleyi

Bir kadehle mest ü bitap et dil-i viraneyi

Sevgili, sun ki, âşığın kadehi elinden içmenin zevkini yaşasın.

Yıkılmış gönlümü bir kadehle kendinden geçir ve dermansız bırak.

Gül renkli sineni aç ki lâleyi utandır.

Yıkılmış gönlümü bir kadehle kendinden geçir ve dermansız bırak.” (

http://www.devletkorosu.com/index.php/gufteler-ve-anlamlari)

Çok tanınmış bir ses sanatkârı olduğu halde gazinolarda çalışmadı. Özel musiki toplantılarında okurdu. Güzel şiirlerin kendisine bestekârlık ilhamı verdiğini, en güzel eserlerini yatakta ve gece yarıları uykudan uyanarak bestelediğini söyleyen Bimen Şen’in ikiyüz yirmi şarkısının notasını Şamlı İskender yayınlamıştır.

Sözlerini Orhan Seyfi Orhon’nun yazdığı Hicaz Curcuna şarkısı:

Acaba şen misin kederin var mı?

Ne kadar dertliyim haberin var mı?

Yanında bana da bir yerin var mı?

Ne kadar yalnızım haberin var mı?

Bimen Efendi, 26 Ağustos 1943 tarihinde öldü. Cenazesi Lemi Atlı, Neyzen Rıza Bey, Tamburi Dürrü Turan, Sadettin Kaynak, Artaki Candan gibi tanınmış musikişinasların katıldığı kalabalık bir toplulukla kaldırılarak, Feriköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Çok yönlü bir bestekârdı. Fasıl formunun her kademesinde beste yapmıştır. Sözgelişi Acem Aşiran makamındaki eserlerinden yarım fasıl çıkarabiliriz.

 

Bir haber ver ey saba n'oldu gülistanım benim                      Ağır Aksak

 Ey bağ-ı hüsnün dilcu nihali                                                Sengin Semai

 Yokmuş bir ah'a ey gül-i rana tahammülün                         Devr-i Hindi

 Senin aşkın ey dil-rüba bir beladır                                       Curcuna

 Hoş gelirdi cana bezm-i ülfetin                                            Semai

 

Çok verimli bir besteci olmasına karşın, nota bilmeyen Bimen Şen'in 500'ü aşkın bestesinden, başkalarınca notaya geçirildiği için, ancak 222'si günümüze ulaşabildi.

 

Hazırlayan: Suat Yener

Bimen Şen Şarkıları

 Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim  Acem Aşîran Ağır Aksak _
 Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam  Acem Aşîran Sengin Semâî Nedîm
 Diyorum bir gece olsun bana gel Acem Aşîran Aksak _
 Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli Acem Aşîran Sengin Semâî _
 Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin Acem Aşîran Semâî _
 Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır Acem Aşîran Curcuna _
 Tutuldum türlü derd-i bî-menende Acem Aşîran Aksak _
 Yokmuş bir âh'a ey gül-i rânâ tahammülün Acem Aşîran Devr-i Hindî Şeyh Gâlip Dede
 Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın Acem Aşîran Sengin Semâî _
 Elverdi tegafül güzelim rûyini göster Acem Kürdî Sengin Semâî _
 Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda Acem Kürdî Sengin Semâî Yahyâ Kemâl Beyatlı
 Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder Acem Kürdî Aksak _
 Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Bayâti Araban Sengin Semâî Mustafa Reşit Bey
 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim  Bestenigâr Ağır Aksak Süleyman Nazif
 Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser Bestenigâr Ağır Aksak _
 Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Bestenigâr Türk Aksağı _
 Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Bestenigâr Sengin Semâî Mustafa Reşit Bey
 Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Bestenigâr Aksak Nedîm
 Şâhısın efendim sen güzellerin Bestenigâr Aksak _
 Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana  Dilkeşhâverân Ağır Aksak Mehmet Neş'et Bey
 O çapkın büsbütün yaramaz oldu Dilkeşhâverân Aksak Orhan Seyfi Orhon
 Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Dilkeşhâverân Sengin Semâî _
 Candan uruldum sen verd-i âle Ferahnâk Semâî _
 Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım Ferahnâk Sengin Semâî _
 Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir Ferahnâk Sengin Semâî Mehmet Sâdık Bey
 Gülşende ne hoş neş'eli Cem meclisi kurdun Ferahnâk Curcuna Mehmet Sermet Paşa
 Nûr-i ismetle münevver gözlerin Ferahnâk Ağır Aksak _
 Acaba şen misin kederin var mı Hicaz Curcuna Orhan Seyfi Orhon
 Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende Hicaz Sengin Semâî Süleyman Nazif
 Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür Hicaz Aksak _
 Beni terk eyledin en son ey mâh Hicaz Sofyan Recâizâde Mahmut Ekrem
 Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ Hicaz Ağır Aksak _
 Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin Hicaz Ağır Aksak _
 Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl Hicaz Curcuna _
 Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı Hicaz Ağır Aksak _
 Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece Hicaz Ağır Aksak Avram Naum
 Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Hicaz Sengin Semâî Fâik Ali Ozansoy
 Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Hicaz Ağır Aksak Fâik Ali Ozansoy
 Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı Hicaz Sengin Semâî _
 Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı Hicaz Curcuna _
 Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın Hicaz Aksak _
 Günden güne rûhum daha yorgun daha argın Hicaz Sengin Semâî _
 Hâl-i dili arza yok mecâlim Hicaz Türk Aksağı Mustafa Reşit Bey
 Hastayım derd-i derûnuma kimse dâd etmiyor Hicaz Curcuna _
 İsmini bilmezdim fakat tanırdım Hicaz Düyek Rızâ Tevfik Bölükbaşı
 Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem Hicaz Sengin Semâî _
 Kendimi tâ yüreğimden vurdum Hicaz Ağır Aksak _
 Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim  Hicaz Ağır Aksak _
 Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında Hicaz Aksak _
 Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi Hicaz Sengin Semâî _
 Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm Hicaz Sengin Semâî _
 Toplandı bulutlar şimşek çakıyor Hicaz Sofyan Mustafa Reşit Bey
 Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben Hicaz Curcuna _
 Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından Hicaz Sengin Semâî _
 Yol verin ey karlı dağlar aşayım Hicaz Düyek _
 Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân Hicazkâr Sengin Semâî Fâik Ali Ozansoy
 Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem Hicazkâr Ağır Aksak _
 Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın Hicazkâr Ağır Aksak _
 Öperken ağzını düştüm bayıldım Hicazkâr Curcuna _
 Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım Hicazkâr Sengin Semâî Mustafa Reşit Bey
 Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh Hüseynî Aksak _
 Aşkına düştüğüm ilk günden beri  Hüseynî Düyek-Curcuna _
 Beni her görüşte handeler saçar Hüseynî Aksak Rifat Ahmet Moralı
 Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Hüseynî Sengin Semâî Ahmet Râsim Bey
 Dağları aştım da indim ovaya Hüseynî Aksak Mehmet Hafîd Bey
 Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Hüseynî Ağır Aksak Fâzıl Ahmet Aykaç
 Dün yine günümüz geçti berâber Hüseynî Çifte Sofyan-Y.Ak. Orhan Seyfi Orhon
 Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde Hüseynî Ağır Aksak _
 Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli Hüseynî Ağır Aksak _
 Hep nağme uçar neş'e doğar handelerinden  Hüseynî Sengin Semâî Fâik Ali Ozansoy
 İçtim suyunu şu coşkun derenin Hüseynî Aksak _
 Seveyim sevdiğini âh bilerek Hüseynî Aksak _
 Üzme kendin nâfile kanmam söze Hüseynî Sofyan _
 Aşkımın tahtını gönlüme kurdum Hüzzâm Sengin Semâî _
 Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet  Hüzzâm Sengin Semâî _
 Bilirim daha sen pek küçüceksin Hüzzâm Aksak _
 Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin Hüzzâm Sengin Semâî _
 Bûyini senden alır her bir çiçek Hüzzâm Ağır Aksak _
 Cemâl-i şîvekâre bak Hüzzâm Düyek _
 Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Hüzzâm Semâî Mehmet Hafîd Bey 
 Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Hüzzâm Ağır Aksak _
 Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Hüzzâm Ağır Aksak Ahmet Refik Altınay
 Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden Hüzzâm Sengin Semâî _
 Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı Hüzzâm Aksak _
 Gözlerim gözlerine hayrandır Hüzzâm Aksak _
 Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün Hüzzâm Aksak _
 Hâleli gözlerin hayâle döndü Hüzzâm Düyek _
 Hep ye's ile dökmede iken dîdelerim kan Hüzzâm Semâî _
 Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr Hüzzâm Sengin Semâî _
 Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti  Hüzzâm Curcuna Mustafa Reşit Bey
 Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı Hüzzâm Curcuna _
 Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken Hüzzâm Türk Aksağı _
 Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli Hüzzâm Ağır Aksak Nazif Surûri Bey
 Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum Hüzzâm Ağır Aksak _
 Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın Hüzzâm Aksak _
 Yine düşman kurmuş hududa pusu Hüzzâm Sofyan _
 Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı Isfahan Ağır Aksak _
 Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım Isfahan Sengin Semâî _
 Sanma te'min eyledin cânâ beni Isfahan Ağır Aksak _
 Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm Karcığar Curcuna _
 Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır  Karcığar Aksak _
 Andıkça senin ismini dil sızladı durdu  Kürdîli Hicazkâr Türk Aksağı Muzaffer Hanım
 Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi  Kürdîli Hicazkâr Semâî _
 Ateş-i aşkın dile etti eser Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak _
 Bir tatlı sedâ çıkmadadır bestelerinden Kürdîli Hicazkâr Sengin Semâî _
 Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak _
 Dün gece ümmid-i vuslatla melek Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak Mustafa Reşit Bey
 Gözümde sevdiğim nûr-i ezelsin Kürdîli Hicazkâr Aksak Leylâ Saz
 Gözünün misli yok âlemde senin Kürdîli Hicazkâr Curcuna _
 Güle konmuş bülbül gibi kalbim neş'eli Kürdîli Hicazkâr Sengin Semâî Yusuf Ziyâ Ortaç
 Gün kavuştu ümid gülü soluyor Kürdîli Hicazkâr Aksak _
 Her gece semâda ararım seni Kürdîli Hicazkâr Aksak _
 Kahbe felek yaktı bu cism ü teni  Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak _
 Kalbimde seni bir senedir gizli severdim Kürdîli Hicazkâr Sengin Semâî _
 Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer  Kürdîli Hicazkâr Curcuna _
 Kerem et sâgarı destin ile doldur atalım Kürdîli Hicazkâr Aksak _
 Koparan sînemi ağyar elidir Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak _
 Kurulsun bezm-i işret sâkıyâ peymâneler dönsün Kürdîli Hicazkâr Curcuna Nevres Paşa
 Mey âlihi sâkîlik eder hem bizi gözler Kürdîli Hicazkâr Sengin Semâî Rifat Bey (Doktor)
 Nazlı güzel bebeciğim  Kürdîli Hicazkâr Semâî _
 Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak _
 Seninle ey gül-i ahsen Kürdîli Hicazkâr Düyek _
 Severim ben seni pek çok severim Kürdîli Hicazkâr Curcuna _
 Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Kürdîli Hicazkâr Ağır Aksak Mustafa Reşit Bey
 Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Kürdîli Hicazkâr Sengin Semâî _
 Yüzüm şen hâtıram şen meclisim şen mevkîm gülşen Kürdîli Hicazkâr Curcuna _
 Bâzen o melek gelir fakat pek seyrek gelir Mâhûr Düyek _
 Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan rûh-i revân Mâhûr Aksak Fâik Ali Ozansoy
 Seni gönlüm severken gel Mâhûr Aksak Nigâr Osman Hanım
 Tâli'imden ben ederken iştikâ Mâhûr Ağır Aksak Nigâr Osman Hanım
 Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdânınım Mâhûr Ağır Aksak _
 Vuslat dileyip va'dine ey sevgili kandım Mâhûr Sengin Semâî _
 Dolsun dile nûrun aç nikabın Mâye Sofyan Mustafa Reşit Bey
 Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi Muhayyer Aksak Şeref Hanım (Kemânî)
 Benim ey dilber-i sevdâ-eserim Muhayyer Aksak _
 Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Muhayyer Ağır Aksak Nedîm
 Geminin kıçına yaydırdık halı Muhayyer Curcuna _
 Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum  Muhayyer Semâî M.Rüştü Bey
 Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım Muhayyer Aksak _
 Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen Muhayyer Ağır Aksak _
 Şâhâne bakışlarla o çeşmân-ı lâtîfin Muhayyer Sengin Semâî Avram Naum
 Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun  Muhayyer Kürdî Sengin Semâî Şekip Akif Bey
 Bakınız şu kuşa ne söyler öter Müstear Curcuna _
 Ne yaptın ki bana söyle  Müstear Aksak _
 Zevk-i dilberle gönül düşme gama Müstear Ağır Aksak Mehmet Hafîd Bey 
 Ana harb ilân oldu Nihâvend Nim Sofyan _
 Baktım yüzünün hâline de âline kandım Nihâvend Sengin Semâî _
 Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında Nihâvend Semâî _
 Lâ'l oldu tenim kalmadı vallahî mecâlim Nişâburek Sengin Semâî Mehmet Neş'et Bey
 Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni Rast Ağır Aksak _
 İzin ver lûtf eyle darılma sakın Rast Aksak _
 Keklik gibi sekerek Rast Düyek _
 Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre Rast Türk Aksağı _
 Senin aşkınla nâlânım  Rast Semâî _
 Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel Sabâ Düyek _
 Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Sabâ Ağır Aksak Mustafa Reşit Bey
 Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çay'a ben... Sabâ Curcuna Bîmen Şen
 İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil Sabâ Sengin Semâî _
 Pây-mâlin olmak ümidiyle dâmânın gibi Sabâ Semâî Ziyâeddin Paşa (Vezir)
 Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Sabâ Sengin Semâî Yahyâ Kemâl Beyatlı
 Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Segâh Ağır Aksak Enderûnî Vâsıf
 Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak Segâh Aksak _
 Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın Segâh Sengin Semâî _
 Hem-bezm-i safâ yan yana kol kola gezerken Segâh Sengin Semâî _
 Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi Segâh Ağır Aksak Ahmet Refik Altınay
 Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle  Sultânî Yegâh Semâî _
 Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Sultânî Yegâh Ağır Aksak _
 Gözlerinin hazin bakışı vardır Sultânî Yegâh Aksak _
 Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Sûzidil Ağır Aksak _
 Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı Sûzidil Yürük Semâî Fâzıl Ahmet Aykaç
 Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak Sûzidil Sengin Semâî Rifat Ahmet Moralı
 Gül olsam sızsam imbiklerinden Sûzidil Aksak Aka Gündüz
 Müştâkına gül ey gül-i gülzâr-ı letâfet Sûzidil Sengin Semâî _
 Oya olsam o ipekten tülüne  Sûzidil Aksak _
 Bıraktı beni âvâre düşkün Sûznâk Aksak Semâî Mehmet Hafîd Bey
 Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim Sûznâk Curcuna _
 Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Sûznâk Ağır Aksak Leylâ Saz
 Yine tenhâ elime girdi hele cânânım Sûznâk Ağır Aksak Nedîm
 Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında Şedaraban Ağır Aksak _
 Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu Şedaraban Sengin Semâî _
 Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsin Şedaraban Devr-i Hindî _
 Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım Şehnaz Sengin Semâî Mustafa Reşit Bey
 Ey gamlı dağların siyah gülleri Şehnaz Aksak Mustafa Reşit Bey
 Gönlüm seni sevdi diye çılgınca sevindi Şehnaz Sengin Semâî _
 Hüsn ü ânın pek beğendim işvebâz Şehnaz Sengin Semâî _
 Söyle niçin benden kaçtın Şehnaz Düyek _
 Geliyor benim edâlı yârim Tâhir Bûselik Aksak _
 Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-tenin Tâhir Bûselik Ağır Aksak _
 Sonbaharın zevki hoştur Tâhir Bûselik Türk Aksağı Recâizâde Mahmut Ekrem
 Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Uşşâk Ağır Aksak Mustafa Reşit Bey
 Bahar erdi buyur gülzâre sen de  Uşşâk Curcuna _
 Bana doğru söyle âhu-nigâhım Uşşâk Aksak _
 Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim Uşşâk Ağır Aksak _
 Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış Uşşâk Ağır Aksak _
 Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin Uşşâk Sengin Semâî _
 Ey kuş neden mahzûn durursun öyle Uşşâk Düyek _
 Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ Uşşâk Sengin Semâî Leylâ Hanım
 Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre Uşşâk Sengin Semâî _
 Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir Uşşâk Düyek _
 Hayli demdir neye hırçınlığı var Uşşâk Aksak _
 Safâ senin tebessümün Uşşâk Türk Aksağı _
 Seni gidi çapkın seni  Uşşâk Sofyan _
 Sevdâ-yı cemâlin beni pek derbeder etti Uşşâk Sengin Semâî _
 Ümîdim bağına nurlar saçıldı Uşşâk Aksak _
 Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim Uşşâk Ağır Aksak _
 Yandım o senin gül gibi ruhsârına yandım Uşşâk Sengin Semâî _
 İçin dostlar cabadan Uşşak(Hicaz) Düyek _
 Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden Yegâh Sengin Semâî _
 Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Yegâh Ağır Aksak Şerâfettin Özdemir
 Ser-beste oldum zülf-i nigâre Yegâh Aksak _
 Yârin saçını çözdü elim muhterizâne Yegâh Sengin Semâî Mustafa Reşit Bey
 Güzelim gel gidelim âlem-i âb eyleyelim  Zâvil Curcuna _
 Kurban olam endâmına yâr senin  Zâvil Türk Aksağı _
 Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün  Acem Kürdî Sengin Semâî _

 

 

Yayın Tarihi: 09.02.2010

Her hakkı www.musikiklavuzu.net sitesine aittir. İzin alınmadan yayınlanamaz.

Link verilerek ve kaynak belirterek izinsiz yayınlanabilinir.