Sultan III. Selim

Sultan III. Selim
Evcara Makamının Mucidi
Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III. Mustafa'nın oğludur.
24 Ocak 1761 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Annesi Mihrişah Sultan'dır 
III. Mustafa, oğlu Selim'in öğrenimine özel ilgi göstermiş ilim, edebiyat ve sanatta bilgi sahibi olması için her türlü imkanı sağlamıştı. Böylece genç yaşta Edebiyat ve Musikiye başlamış oldu.
Babasının ölümü üzerine amcası Sultan I. Mahmut padişah oldu. 1879 yılında amcasının ölümü ile tahta geçti.
Büyük sorumluluklarla karşı karşıya olduğunun bilinci içinde dış sorunları çözüme bağlamak, içişlerine eğilmek, istiyordu. Bir fesat yuvası durumuna gelen Yeniçeri Ocağı'ndan yararlanamayacağını bildiğinden, yeni bir ordu kurma gereğini duydu."Nizam-ı Cedid" adını verdiği orduyu kurdu. Selimiye kışlasını yaptırarak gerçek askerliği geliştirmek istedi. Bu teşebbüs Sipahi ve Yeniçeri ocaklarını tedirgin etmiş ve padişaha dişler bilenmeye başlanmıştı. Devletin üst düzey yöneticileri, yeniçerilerle işbirliği içinde olduğundan rüşvet almış, yürümüş, bu niyet onların da rahatını kaçırmıştı.
Kabakçı Mustafa isyanını bastıramamış ve 29 Temmuz 1808 yılında katledilerek öldürüldü. 
Öldüğü zaman hırkasının cebinde Nevres-i Kadîm'in:
"Kendi elimle yâre açıp verdiğim kalem
Fetva-yı hun-i nahakımı yazdı iptida" beytinin yazılı olduğu bir kağıt çıkmıştı. 
Selim dinine, vatanına ve milletine çok düşkündü. Ciddi bir eğitim görerek yetişti. İyi bir şair, tamburi neyzen ve hanende idi. Bestekar da olan Sultan Üçüncü Selim, güzel sanatlara düşkün ve açık fikirliydi ancak zaafa varacak kadar yumuşak karakterliydi ve Osmanlı Devleti'nde batıcılığın yerleşmesini istiyordu.
Mûsikîye genç yaşında başlamış ve bu güzel sanatla en ziyade şehzâdeliği zamanında meşgul olmuştur.
III. Selim'in mûsikî hocaları Kırımlı Ahmet Kâmil Efendi ve Tamburi Ortaköylü İzak'tır. Ahmet Kâmil Efendi'den  usûl ve eser meşk etmiştir. İzak ise tambur hocası idi.
Şarkı formundaki eserleri de ses sanatının her bakımından en veciz, en orijinal örnekleridir. Sûzidilârâ peşrevi ve bu makamdan iki beste, ağır ve yürük semâiler klâsik mûsikîmizin en güzel bir takımını teşkil eder.
Batı Mûsikîsi'ne de kayıtsız kalmamış, fırsat buldukça bu mûsikîyi de tanımaya çalışmıştır. Tarihi kaynaklar onun, 1793 yılında Sadabâd dönüşü Topkapı Sarayı'ndaki Şevkiyye köşkünde hazırlanmış olan "Frenk Rakkasları"nı, 1797'de de "Opera Heyeti"ne temsiller verdirterek izlediğini belirtiyor.
Evcara Makamı, III. Selim tarafından icat edilmiştir.